Şirketler Hukuku

- Birleşme ve Devralma,
- Bölünmeler,
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uyum Süreçleri,
- Yeniden Yapılandırma,
- Elektronik Ticaret,
- Sözleşmeler,
- Özel Sermaye İşlemleri ve Yatırımları,
- Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması,
- İmza Sirküleri & İç Yönergeler,
- Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları,
- Şube Kuruluşu,
- Şirket Kuruluşu,
- Türk Ticaret Kanununa Uygunluk Eğitimi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
- Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili
- Varlık Satışları
- Gizlilik Sözleşmeleri
- Sermaye Piyasaları Uyum Süreçleri
- Franchising/Bayilik İşlemleri
- Tüm Diğer Şirket İşlemleri ve Gündelik Avukatlık Hizmetleri

Gayrimenkul Hukuku

- Tapu işlemleri,
- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesş, Alım-Satım Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi vb. sözleşmelerinin hazırlanması,
- Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin danışmanlık hizmeti,
- Gayrimenkul Finansmanı,
- Yabancıların mülk edinmesi ve vatandaşlık hizmeti.

İcra ve İflas Hukuku

- Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi,
- Haciz işlemleri,
- Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
- İflas hukuku işlemleri,
- İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
- Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
- Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
- Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
- İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,

İş Hukuku

- İşe iade davaları,
- Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davalar,
- Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşme hazırlanması,
- İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar,
- Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
- Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçleri,
- Şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasının sağlanması ve iş hukuku danışmanlığı,
- İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması,
- İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar

Miras Hukuku

- Veraset İlamı Alınması
- Vasiyetname Düzenlenmesi
- Muris Muvazaası Davaları
- Vasiyetname İptali Davası
- Tenkis Davaları
- Miras Sözleşmelerinin Hazırlanması
- Mirastan Feragat Sözleşmelerinin Hazırlanması

Enerji Hukuku

- Enerji Piyasası ile ilgili Lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemler
- EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
- Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
- Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti
- Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
- Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
- Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
- Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
- Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
- Türbin ve kurulum anlaşmalarının hazırlanması
- Rödövans sözleşmelerinin hazırlanması
- Dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması
- EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması
- EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali.

Konkordato Hukuku

- Konkordato Başvuru Talebi için Gerekli Ön Hazırlık
- Konkordato Başvurusu
- Geçici Mühlet, Kesi Mühlet Talepleri,
- Konkordatonun tasdiki
- Uzman Ekip Tarafından Hukuki Danışmanlık

İdare ve Vergi Hukuku

- Tam Yargı Davaları
- Üst Merci İtirazları
- Vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları
- Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin iptali davaları
- İdari Tazminat davaları
- Vergi Davaları

Finansal Yeniden Yapılandırma

- Finansal Yeniden Yapılandırma Başvuru Süreçleri
- Kredi Borçlarının Vadelerinin Uzatılması
- Kredilerin Yenilenmesi
- İlave Yeni Kredi Başvuruları
- Vergi avantajları

Arabuluculuk

Kurucumuz Arb. Av. Soner Özbek tarafından Ticari ve Tüketici Arabuluculuk faaliyetine ilişkin süreç 30439 sayılı "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği" hükümlerince yönetilmektedir.